Návštěva Moskvy


Před památnou Trojicko-sergijevskou lávrou


Sergijev Posad. 16. května navštívila delegace RZPC Trojicko-sergijevskou lávru.
U vrat je uvítal představený (náměstek patriarchy) biskup Theognost. Za zvuku lávrských zvonů navštívila delegace Trojický chrám (nejstarobylejší, vymalovaný Andrejem Rublevem; pozn. red.), kde spočívají ostatky igumena Ruské země ct. Sergije Radoněžského.


V Lávře


Při liturgii za zpěvu "Svatý Bože..." všichni zaruběžní biskupové z delegace vstoupili carskými dveřmi do oltáře starobylého Uspenského chrámu. Ostatní členové delegace se modlili napravo pod ikonostasem. Po liturgii vyšli biskupové carskými vraty a s bratrstvem monastýru se ubírali do trapezy. Pak předal biskup Theognost m. Lávrovi a celé delegaci ikony ct. Sergije a záznam zpěvu chóru Trojicko-sergijevské lávry a duchovní akademie.


Při odpovědi na uvítací projev předal m. Lavr ikonu sv. Joanna San Francisského a Šanghajského s částečkou jeho ostatků.


Poté následovala exkurse po Lávře (u baptistéria pro křty dospělých).


Při setkání delegace se studenty duchovních škol, odpovídali členové delegace (duchovní) na dotazy učitelů i studentů.


Dotazy se týkaly současného života RZPC, perspektiv sblížení, probírala se témata sociální koncepce církve (vztah církve a státu), přístup k ekumenismu a modernismu, používání církevně-slovanského jazyka, chrámový zpěv, rozvoj theologie, pastýřství a misie. Byla řečena slova díků za pomoc, kterou RZPC v těžkých dobách pro RPC vykonala svou vydavatelskou činností. Setkání bylo přátelské.

Z besedy se studenty:

"Velká rozhodnutí v Církvi byla občas přijímána nečekaně," pravil kněz Petr Perekrestov při besedě se studenty. "Bůh nás postavil do takových historických okolností, že je reálná možnost vyléčit zranění Ruské církve, ránu rozdělení. Mezi našimi věřícími jsou různé názory. Někteří jsou emocionálně naladěni, jiní dokonce fanaticky. To lze pochopit. 80 let byl náš církevní život oddělený, a nyní se jakoby vše mění. Lidé se bojí, že zradí dědictví, které převzali... Hospodin nám ukáže cesty a Tělo Kristovo se postupně bude léčit. Může to být podstatně rychleji, než předpokládáme, ale může to být i jinak..."

Jaké aktuální problémy vyžadující bohoslovecké řešení má RZPC?

Když se na Západě objevily dosti liberální teologické názory, nepřijímali jsme je, a proto nemáme problémy tohoto druhu. Snažili jsme se zachovávat to, co nám bylo odevzdáno. Všem je známo, že v San Franciscu jsou povoleny stejnopohlavní manželství. To znamená, že naši farníci a potomci budou žít ve světě, jaký doposavad neexistoval. Na toto téma konáme mnohá symposia, kde řešíme otázky tohoto druhu.

Současný stav pastýřské situace je takový, že se naši kněží zabývají převážně pastýřskou službou. Naše farnosti jsou odlišné od ruských. Naši kněží navštěvují lidi, rozptýlené stovky kilometrů. Občas je překvapivé, jaké vzdálenosti musí kněz překonávat, aby navštívil nemocné, žalářované a další, kteří potřebují setkat se s knězem. Proto zůstává velice málo času na jakoukoliv jinou činnost.

Biskup Marek: "... co se týče ekumenismu, pak na papíře je již uvedeno mnoho správného, ale - bohužel - zdá se, že praxe je jiná. Nad naším svědectvím o pravoslaví před jinoslavnými visí otazník. Když pravoslavný biskup spolu s protestantskými biskupy žehná lidu, pak to považuji za nikomu nepotřebné divadlo - z toho nemůže být žádný užitek. Je potřeba si upřesnit, jak budeme přinášet své svědectví v jinoslavném světě. Pro nás je to velice aktuální otázka, protože žijeme v těsné blízkosti s jinoslavnými - je tedy pro nás potřebná zřetelnost ve vyjasnění těchto otázek.

Ohledně převodu bohoslužebných textů z církevní-slovanštiny do ruštiny:

Kněz Alexandr Lebedev (Los Angeles): Tato otázka u nás není na stole. Naše církev je velice konservativní a všechny liberální tendence jsou nám protivné. Žijeme na Západě obklopeni nejen jinoslavným světem, ale i představiteli ostatních místních církví, které se vydaly cestou liberalismu. Téměř ve všech chrámech jsou lavice podle vzoru katolických a protestantských chrámů, někde jsou i varhany, bohoslužby jsou převedeny do hovorové angličtiny, vnější vzhled kleriků je podobný protestantským pastorům. To vše zavrhujeme a snažíme se vychovávat věřící v duchu přísného pravoslaví.

(Bogoslov.ru)


Po besedě následovala společná trapeza


Na závěr předal vl. Marek (RZPC) knihy vydané v Mnichově a episkopu Theognostovi předal stříbrnou pamětní medaili odlitou k výročí pokřtění Rusi. Vladyka Marek k tomu poznamenal, že na jedné straně je křest Rusi vodou, a na straně druhé křest krví (ruští novomučedníci).

Z oficiálního web-site RZPC


Exkurze v Kremlu

Zpět na stránku o návštěvě RZPC v Moskvě

NAVRCHOLU.cz